Podmínky účasti v projektu

Podmínky účasti v projektu Vzdělávání v cestovním ruchu

reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_054/0009879

 

 1. Základní informace o projektu

Cílem tohoto dokumentu je definování smluvních podmínek pro účast v projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, financovaného z Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Podrobné podmínky účasti v projektu

 1. Realizátor projektu – ČCCR CzechTourism
 2. Cílová skupina (zaměstnavatelé a OSVČ)
 3. Forma školení – moduly, témata, kurzy
 4. Registrace zaměstnavatele / OSVČ do projektu
 5. Podmínky účasti zaměstnance (účastníka kurzu) v projektu
 6. Práva a povinnost zodpovědné osoby
 7. Zrušení rezervace ze strany zaměstnavatele (odpovědné osoby)
 8. Zrušení rezervace ze strany agentury CzechTourism
 9. Obecná podpora de minimis (podpora dle nařízení č. 1407/2013)
 10. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování – GDPR
 11. Seznam pojmů

 

 

 1. Realizátor projektu – ČCCR – CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Sídlo: Vinohradská 46, 120 41 Praha 2

Zastoupená: Ing. Jan Herget Ph.D.
IČO: 49277600

Hlavní manažer projektu: Bc. Eva Sklenářová

mail: sklenarova@czechtouirm.cz,

ID datové schránky ČCCR – CzechTourism: yr9mzxx

e-mail realizačního týmu projektu OPZ: vzdelavani@czechtourism.cz

Webové stránky: https://vzdelavani.czechtourism.cz/

2 . Cílová skupina (zaměstnavatelé a OSVČ)

Projektu se mohou zúčastnit pouze zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci definovaní jako „cílová skupina“, jejichž výčet naleznete níže.

Cílové skupiny projektu Vzdělávání v cestovním ruchu jsou:

 1. a) zaměstnavatelé:

–     právnické osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to ty jejichž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (kam spadají činnosti spojené s cestovním ruchem). Jedná se o živnosti volné i koncesované, přičemž obory činnosti musí přímo a úzce souviset s podnikáním v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování, průvodcovství, provozování cestovních agentur, provozování cestovních kanceláří, provozování kulturních a sportovních zařízení apod.);

–     obchodní společnosti vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to ty společnosti, jejichž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (kam spadají činnosti spojené s cestovním ruchem). Jedná se o živnosti volné i koncesované, přičemž obory činnosti musí přímo a úzce souviset s podnikáním v oblasti cest. ruchu (ubytování, stravování, průvodcovství, provozování cestovních agentur, provozování cestovních kanceláří, provozování kulturních a sportovních zařízení apod.);

–     osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a to ty osoby, jejichž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (kam spadají činnosti spojené s cestovním ruchem). Jedná se o živnosti volné i koncesované, přičemž obory činnosti musí přímo a úzce souviset s podnikáním v oblasti cest. ruchu (ubytování, stravování, průvodcovství, provozování cestovních agentur, provozování cestovních kanceláří, provozování kulturních a sportovních zařízení, apod.);

–     státní podniky – jedná se pouze o lázeňské státní podniky a jejich zaměstnance (lázeňství – významný produkt cestovního ruchu);

–     nestátní neziskové organizace – zde jde o spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní (dle zákona č. 3/2002 Sb.). a jiné právnické osoby poskytující kulturní a vzdělávací služby Konkrétně jde v projektu o společnosti a právnické osoby podporující tzv. církevní turismus (produkt cestovního ruchu), kde církve tvoří subjekt jejichž činnost přímo souvisí s činností cestovního ruchu (návštěva církevních památek);

–     organizace zřizované organizačními složkami státu, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi a svazky obcí, jejichž předmětem činnosti je přímá spojitost na služby z oblasti cestovního ruchu; a zaměstnanci těchto organizací. Podmínkou je, aby převažující pracovní náplň zaměstnanců této CS byla přímo spjata s činností týkající se služeb cestovního ruchu (pozn. za dodržení této podmínky ručí zaměstnavatel čestným prohlášením). Konkrétně se jedná o destinační agentury a jejich zaměstnance, jejichž činnost souvisí s přímou podporou cestovního ruchu v regionech (propagace cestovního ruchu, rozvoj agroturismu, apod). Přímou cílovou skupinou jsou i členové těchto sdružení podporující rozvoj cestovního ruchu v regionech (př. Destinační management Lipensko);

–     profesní a podnikatelská sdružení (a jejich zaměstnanci), jejichž předmětem činnosti je oblast cestovního ruchu – zaměření těchto sdružení je rozvoj a propagace konkrétního území, přičemž podpora a rozvoj regionálního cestovního ruchu má přímou vazbu na rozvoj podnikatelských subjektů v daném regionu.

 1. b) osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) – fyzické osoby bez zaměstnanců:

–     OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe, případně i pro svoje budoucí zaměstnance (pokud jim to jejich živnostenské oprávnění umožňuje); účast těchto subjektů v projektu bude podmíněna povinností mít v živnostenském rejstříku uveden předmět podnikání, který bude mít přímou souvislost s podnikáním v cestovním ruchu (např. hostinská činnost, průvodcovská činnost, průvodcovství apod.);

 1. c) zaměstnanci

–    osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k organizaci, která je svou činností zaměřena na služby z cestovního ruchu; jedná se o zaměstnance zaměstnavatelů definovaných v bodě a) zaměstnavatelé. U této CS opět platí, že účast v projektu bude podmíněna tím, že zaměstnanec musí mít platný pracovní poměr (pracovní smlouvu, dohodu o provedení činnosti, dohodu o provedení práce) se zaměstnavatelem definovaným v bodě a), a jeho činnost přímo souvisí s poskytování služeb cestovního ruchu (pozn. za dodržení této podmínky ručí zaměstnavatel čestným prohlášením).

Cílovou skupinou může být i OSVČ na mateřské/rodičovské dovolené – podmínkou účasti těchto osob v projektu opět bude podmíněna povinností mít v živnostenském rejstříku uveden předmět podnikání, který bude mít přímou souvislost s podnikáním v cestovním ruchu (např. hostinská činnost, průvodcovská činnost apod.), a dále, že doba platnosti živnostenského oprávnění nesmí být po dobu podpory pozastavena.

 

 1. Forma školení – moduly, témata, kurzy

Vzdělávání je realizováno formou prezenční výuky spojené s e-learningem (samostudiem) a je zaměřeno na tyto oblasti cestovního ruchu (moduly):

 • Ubytování,
 • Stravování,
 • Cestovní kanceláře a agentury,
 • Aktivní a venkovský turismus,
 • Lázeňské služby, wellness a fitness,
 • Turistická informační centra a průvodcovská činnost.

Každý z modulů se skládá ze seznamu témat kurzů rozdělených na teoretické (soft skills) a praktické (hard skills) dovednosti. Zaměstnavatel z cílové skupiny může své zaměstnance bezplatně přihlásit na libovolná témata kurzů a to po splnění smluvních podmínek účasti v projektu. Každý zaměstnanec (účastník kurzu) může absolvovat pouze jeden kurz, který se skládá z 1 až 3 témat.

 Kurz je rozdělen na tři povinné části:

1.část – e-learning v délce 20 hodin (samostudium)

 1. část – test
 2. část – prezenční výuka v délce 20 hodin

 

Účastník kurzu získá certifikát po absolvování všech tří částí kurzu.

Podrobné rozdělení modulů, kurzů a témat naleznete na webových stránkách projektu https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze „kurzy“.

Kurzy zaměřené na teoretické dovednosti (soft skills) jsou zcela zajišťovány agenturou CzechTourism.

Kurzy zaměřené na praktické dovednosti (hard skills) jsou zajišťovány externími dodavateli, vybranými na základě výběrového řízení. Tito dodavatelé zajišťují všechny části školení v součinnosti s požadavky agentury CzechTourism.

Veškerá data, která vstupují do projektu anebo jsou uveřejněna na webových stránkách https://vzdelavani.czechtourism.cz/, jsou majetkem agentury CzechTourism a jsou spravována dle platných předpisů a zákonů České republiky a podmínek Evropských sociálních fondů, Operačního programu Zaměstnanost. Více naleznete v příručce Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost na této adrese: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

 1. Registrace zaměstnavatele / OSVČ do projektu

Do projektu Vzdělávání v cestovním ruchu se můžou zaregistrovat pouze společnosti, které jsou cílovou skupinou uvedenou v kapitole č. 2 Cílové skupiny zaměstnavatelé / OSVČ.

Registrace zaměstnavatele / OSVČ do projektu probíhá pouze na stránkách projektu Vzdělávání v cestovním ruchu https://vzdelavani.czechtourism.cz/ v odkaze „Přihlásit firmu“.

Zaměstnavatel / OSVČ vybere pověřenou osobu, která bude jednat a konat jeho jménem a bude zodpovědná za správnost poskytnutých údajů. Tato zodpovědná osoba se zaregistruje pod svým jménem a heslem, na níže uvedené stránce vyplní základní údaje o registrované společnosti a klikem na rámeček „Uložit“ údaje odešle k registraci.

Uvedené údaje budou automaticky převedeny do formuláře Souhlas s podmínkami účasti v projektu (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu) a tento formulář obdrží zodpovědná osoba na mailovou adresu, kterou uvedla při registraci. Zodpovědná osoba zkontroluje vyplněné údaje ve formuláři Souhlas s podmínkami účasti v projektu a vyplní bod 4, 9 a zaškrtne vyznačené místo v bodě 8. Součástí dokumentu Souhlas s podmínkami účasti v projektu jsou informace o podpoře de minimis, definice „jednoho podniku (více v kapitole č. 9 tohoto dokumentu) a informace o ochraně osobních údajů (více v kapitole č. 10 tohoto dokumentu).

Zodpovědná osoba odešle originál vyplněného podepsaného formuláře „Souhlas s podmínkami účasti v projektu“ na adresu realizátora datovou schránkou subjektu, který se registruje, nebo e-mailem s elektronickým podpisem. (Podpis zajistí odpovědný orgán žadatele)

ID datové schránky ČCCR – CzechTourism: yr9mzxx

v předmětu zprávy bude uvedeno „Vzdělávání v cestovním ruchu“

e-mail realizačního týmu OPZ pro dopis s elektronickým podpisem:  vzdelavani@czechtourism.cz  

v předmětu zprávy bude uvedeno „Souhlas s podmínkami účasti v projektu“

Agentura CzechTourism obdrží originál vyplněného formuláře Souhlas s podmínkami účasti v projektu, proběhne kontrola v administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) všech náležitostí dokumentu a pokud bude vše v pořádku, realizační tým projektu OPZ zpřístupní zodpovědné osobě přístup k rezervaci školení. O tomto kroku bude zodpovědná osoba informovaná dopisem odeslaným na jeho mailovou adresu.

Pokud vyplněné údaje ve formuláři Souhlas s podmínkami účasti v projektu budou obsahovat chybu, registrace neproběhne a zodpovědná osoba obdrží zprávu na e-mailovou, že registrace byla neúspěšná.

Na webových stránkách projektu budou uveřejněny kurzy s detailními informacemi a cenou kurzu. Po splnění všech podmínek účasti účastníka školení na kurzech bude v registru de minimis odečtena finanční částka odpovídající ceně kurzu. Realizační tým projektu OPZ bude o výši odečtené finanční částky informovat přihlášenou společnost zprávou na e-mailovou adresu zodpovědné osoby.

 1. Podmínky účasti zaměstnance (účastníka kurzu) v projektu

Zaměstnance (účastníka kurzu) do projektu přihlašuje pouze jeho zaměstnavatel, za kterého jedná zodpovědná osoba.

Poté, co zodpovědná osoba úspěšně zaregistruje svou společnost může přistoupit k výběru kurzů a jejich rezervaci.

Zodpovědná osoba po přihlášení vyplní v sekci “účastníci školení” následující osobní údaje účastníků kurzů:

 

 1. jméno a příjmení
 2. adresu trvalého bydliště
 3. datum narození
 4. e-mailovou adresu

 

Ve formuláři Souhlas s podmínkami účasti v projektu jsou uvedeny informace o ochraně osobních údajů (dále GDPR). Více informací o nakládání s osobními údaje je zveřejněno v dokumentu Informační memorandum, které naleznete v příloze č. 3  tohoto dokumentu nebo na této adrese: https://partner.czechtourism.cz/cs-cz/privacy-policy

Poté zodpovědná osoba přistoupí k výběru kurzu, u vybraného kurzu zvolí zaměstnance, kterého plánuje na kurz přihlásit. Poté klikne na políčko “Rezervovat a zaplatit přes registr de minimis”.  

O úspěšné rezervaci kurzu a odečtení finančních prostředku v registru de minimis bude zodpovědná osoba informována mailem. Součástí zprávy bude formulář Monitorovací list podpořené osoby (příloha č. 2), který vyplní každý zaměstnanec, jenž bude zapsán na kurz. 

Pokud odečtení finanční částky v registru de minimis proběhne v pořádku, obdrží zodpovědná osoba zprávu na mailovou adresu o úspěšné rezervaci kurzu do 1 pracovního dne.

Pokud bude žádost odečtení finanční částky v registru de minimis zamítnutá, obdrží zodpovědná osoba tuto informaci mailem a rezervace kurzu neproběhne.

Další kroky k vyřešení problému/ ověření dostatku finančních prostředků v registru de minimis si společnost řeší sama.

Informaci o úspěšné rezervaci kurzu obdrží také zaměstnanec (účastník kurzu) na svou e-mailovou adresu, která je uvedena v sekci “Účastníci školení”. Součástí zprávy budou informace o podmínkách účasti v projektu, informace o zarezervovaném kurzu, odkaz na samostudium (e-learning) a další informace.

Každý účastník kurzu se projektu může zúčastnit pouze jednou.

Kurz je rozdělen na tři povinné části:

 1. část – e-learning vdélce 20 hodin (samostudium)
 2. část – test
 3. část – prezenční výuka v délce 20 hodin

Účastník kurzu nejprve samostudiem  absolvuje 20 hodin výuky tzv. e-learningu, poté absolvuje test a po úspěšném absolvování testu se dostaví na prezenční výuku. Zprávu/potvrzení o úspěšném absolvování testu si vytiskne. Při příchodu na prezenční výuku se podepíše do prezenční listiny, lektorovi musí odevzdat zprávu /potvrzení o absolvování testu na e-learningu. Pokud tyto dokumenty nepředloží, bude lektorem vyzván k nápravě. Na konci kurzu bude účastník kurzu vyzván, aby vyplnil také evaluační dotazník účastníka kurzu.

Účastník kurzu po úspěšném absolvování celého kurzu obdrží certifikát a to nejpozději do dvou měsíců od ukončení kurzu. 

 1. Práva a povinnost Zaměstnavatele/OSVČ – zodpovědné osoby

Zodpovědná osoba je osoba vybraná statutárním zástupcem firmy/společnosti a je pověřená k jednání a konání v souvislosti s projektem Vzdělávání v cestovním ruchu. Pověření vznikne na základě podpisu dokumentu Souhlas s podmínkami účasti v projektu.

Zodpovědná osoba registruje firmu/společnost do projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, je zodpovědná za správnost a pravdivost uvedených údajů v registraci, registruje zaměstnance (účastníky kurzu) do projektu, rezervuje účast v kurzech, odhlašuje zaměstnance z kurzu a komunikuje s realizačním týmem projektu OPZ.

 1. Zrušení rezervace ze strany zaměstnavatele (zodpovědné osoby)

Zodpovědná osoba může zrušit rezervaci účastníka školení (prezenční části) nejpozději 3 pracovní dny před začátkem prezenční výuky. Zrušení rezervace musí být provedeno na stránkách projektu https://vzdelavani.czechtourism.cz/ Přihlásit firmu/Seznam rezervací/Zrušit. O úspěšném zrušení bude zodpovědná osoba vyrozuměna e-mailovou zprávou.

V případě rušení účasti účastníka kurzu méně než 3 pracovní dny před začátkem kurzu, je nutné kontaktovat realizační tým projektu OPZ zprávou na adresu vzdelavani@czechtourism.cz, do předmětu uvést “Zrušení rezervace”, dále pak jméno účastníka.

V obou výše uvedených případech se účastník kurzu bude moci zúčastnit i jiných školení.

Rezervace školení je závazná a vzniká nárok na odečtení částky za školení v registru de minimis.

 1. Zrušení rezervace ze strany agentury CzechTourism

Agentura může zrušit prezenční výuku v opodstatněných případech (náhlá nemoc lektora, méně než 7 účastníků kurzu u školení teoretických dovedností (soft sklils) nebo méně než 5 účastníků kurzů v hard skills kurzech). O zrušení prezenční výuky budou neprodleně informováni účastníci kurzu a také zodpovědná osoba zprávou odeslanou na jejich e-mailové adresy. Zodpovědná osoba bude mít možnost přihlásit své zaměstnance na jiný kurz prezenční výuky, tak aby účastníci kurzu mohli splnit podmínky pro získání certifikátu.

 1. Obecná podpora de minimis (podpora dle nařízení č. 1407/2013)

Podpora poskytovaná podle pravidla de minimis (též podpora malého rozsahu, podpora de minimis) je podporou, která není de iure veřejnou podporou, neboť vzhledem ke své relativní nízké hodnotě není s to narušit hospodářská soutěž ani ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Podrobnější informace o podpoře de minimis jsou uvedeny v dokumentu Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost uveřejněného na této webové adrese: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767.

Realizační tým projektu OPZ zajišťuje společnostem zaregistrovaných v projektu Vzdělávání v cestovním ruchu registraci (ověření registrace) v registru de minimis, odečtení finančních prostředků v registru de minimis a přehled čerpání finančních prostředků v registru de minimis. O výši čerpání finančních prostředků bude zaregistrovaná společnost informována právním aktem.

 1. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování – GDPR

Správce údajů Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů, a proto se zavazuje učinit potřebná opatření, aby ochránila osobní údaje svěřené do projektu Vzdělávání v cestovním ruchu a zamezila tak jejich případnému zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány pouze  v souladu se zákonem a k účelům, o kterých náležitě informujeme, případně se kterými subjekty, které vstupují do projektu, souhlasili, a to jen po dobu nezbytně nutnou.

Více informací je uvedeno v dokumentu Informační memorandum, které uveřejněno na této webové adrese: https://partner.czechtourism.cz/cs-cz/privacy-policy.

 1. Seznam pojmů

Modul – skupina, pod kterou jsou zahrnuty kurzy a témata ze specifické oblasti služeb cestovního ruchu.

Pro potřeby tohoto projektu byly vytvořeny tyto moduly:

 • Ubytování,
 • Stravování,
 • Cestovní kanceláře a agentury,
 • Aktivní a venkovský turismus,
 • Lázeňské služby, wellness a fitness,
 • Turistická informační centra a průvodcovská činnost.

Kurz – Kurz se skládá ze 40 vyučovacích hodin, na 20 hodin e-learningu a 20 hodin prezenční výuky. Prezenční výuka je rozdělena na dva dny po osmi vyučovacích hodinách a jeden den po čtyřech vyučovacích hodinách. Součástí kurzu jsou i přestávky mezi vyučovacími hodinami a půlhodinová přestávka na oběd. V rámci jednoto modulu se uskuteční několik kurzů, které budou mít různá témata.

Vyučovací hodina – se skládá z 60 minut.

Téma kurzu – název části kurzu.

Lektor – osoba zodpovědná za výuku a přípravu potřebných materiálů (sylabus, test, podklady pro e-learning a pro samotnou výuku).

Sylabus – obsah daného tématu, který připraví lektor.

Dílčí test – test zaměřený na ověření a pochopení problematiky daného tématu. Vyplňuje se po každém dni prezenční výuky.

Závěrečný test – test zaměřený na ověření a pochopení probrané tématiky celého kurzu. Je jednou z podmínek pro udělení certifikátu.

Dotazník pro účastníka školení – cílem dotazníku je zhodnocení náplně vzdělávacího modulu, kvality lektora a kvality studijních materiálů z pohledu účastníka školení.

Dotazník pro lektora – cílem dotazníku je, aby se lektor mohl vyjádřit k nastavení výuky a navrhnout případné změny k vylepšení a zefektivnění výuky.

e-learning – samostudium v rozsahu 20 hodiny výuky v rámci webových stránek https://vzdelavani.czechtourism.cz/.

Účastník kurzu – osoba účastnící se kurzu. Zaměstnanec zaregistrované společnosti/OSVČ do projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, která patří do cílové skupiny projektu. 

Indikátor – proškolený a certifikovaný účastník kurzu. Účastník kurzu se stane indikátorem pouze po absolvování 20 vyučovacích hodin prezenční výuky, 20 hodin e-learningu, absolvování závěrečného testu a po obdržení certifikátu. Každá osoba může být započítána pouze jednou.

Certifikát – osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Účastník kurzu získá certifikát pouze, pokud se zúčastní 20 vyučovacích hodin prezenční výuky, 20 hodin e-learningu a úspěšně absolvuje závěrečný test

Dodavatel – společnost vybraná na základě výběrového řízení, která zajišťuje realizaci kurzů pro daný modul.

Zodpovědná osoba – osoba, která jedná a koná za společnost/firmu, která se zaregistruje do projektu a vyšle své zaměstnance na školení/kurz

Evropský sociální fond – je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů, (dále jen ESF).

Operační program Zaměstnanost – vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské). Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen OPZ).

 

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Souhlas s podmínkami účasti v projektu

Příloha č. 2 Monitorovací list podpořené osoby

Příloha č. 3 Informační memorandum